CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ: "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ" & CHỦ ĐỀ NĂM 2023 CỦA QUẬN: "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÔ THỊ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG"

Công tác dân vận của Quận Ngô Quyền góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

Cập nhật: 12/10/2020 10:24

Quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản có tính chiến lược, gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong những năm qua, Quận Ngô Quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận từ quận đến cơ sở, góp phần quan trọng giúp kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu, nhiều dự án quan trọng, có tính đột phá được khởi công, đưa vào sử dụng tạo diện mạo mới cho đô thị quận, củng cố được sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Do đó công tác dân vận đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để củng cố sự đồng thuận xã hội, nắm chắc tình hình nhân dân, góp phần tích cực vào sự thành công đại hội.

          Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, Quận ủy đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành tham gia chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước hết là tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội đảng, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân; Việc lấy ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện văn kiện đại hội đã được tổ chức bằng nhiều hình thức, thể hiện “ý đảng lòng dân”, có giá trị thực tiễn phong phú. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai, thực hiện nội dung của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Từ những tháng cuối năm 2019, hệ thống dân vận từ quận tới cơ sở đã đóng góp không nhỏ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của quận, nhất là trong việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động lực lượng và tạo đồng thuận xã hội nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của quận, đại hội đảng các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có được kết quả đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận với các biện pháp, cách làm cụ thể, sáng tạo như sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền về đại hội đảng các cấp

Trong công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả trên các báo, truyền hình, mạng xã hội đồng bộ giữa quận, phường đảm bảo đến được với tất cả các tầng lớp Nhân dân. Ngay từ cuối năm 2019, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng và các cấp ủy đảng trong quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển; về mục đích, ý nghĩa và kết quả các kỳ đại hội Đảng; về thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đổi mới. Các cuộc tuyên truyền được tổ chức theo chuyên đề hoặc lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, bảng tin, hội nghị, cuộc họp giao ban,...Liên đoàn Lao động quận tổ chức và phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tổ chức cho Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia góp ý kiến, thảo luận vào dự thảo các văn kiện đại hội.

Đồng thời tích cực tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp với tinh thần dân chủ. Việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai linh hoạt, kết hợp nhiều hình thức. Ở tổ dân phố tổ chức lấy ý kiến tại đại hội các chi bộ. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường tổ chức hội nghị ban chấp hành tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cơ sở, Đại hội XXIII Đảng bộ quận, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Tổng hợp, toàn quận có trên 30 hội nghị với khoảng trên 200 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện, đều là những ý kiến tâm huyết trách nhiệm, thể hiện tình cảm của nhân dân, có giá trị thực tiễn phong phú sinh động để cấp ủy tiếp thu và dự thảo văn kiện, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến đời sống nhân dân.

Việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo văn kiện đã thể hiện rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để giữ vững ổn định chính trị. Ngoài ra để góp phần tổ chức thành công đại hội, còn làm tốt hoạt động giám sát. Hằng năm, Quận ủy phê duyệt và chỉ đạo chương trình giám sát và phản biện xã hội, chỉ đạo quan tâm giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí quy hoạch ở nhiệm kỳ 2020-2025 trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân

Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội XXIII Đảng bộ quận, đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2020 - 2025); thực hiện nghiêm túc tổng hợp, phản ánh hình hình Nhân dân trên địa bàn quận hằng tháng gửi Ban Dân vận Thành ủy.

Từ đầu năm 2019, chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy tăng cường nắm bắt, phản ánh, tổng hợp và báo cáo tình hình nhân dân, tình hình triển khai cũng như các vấn đề liên quan đến các dự án trên địa bàn quận; duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chế độ thông tin, báo cáo hằng tuần, tháng, quý và đột xuất giữa Khối Dân vận quận, phường và Ban Dân vận Quận ủy. Đồng thời tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng giữa Ban Dân vận Quận ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; giao ban giữa Ban Dân vận Quận ủy với Khối Dân vận 12 phường. Hằng quý đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy giao ban, làm việc với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành và chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”năm 2020 gắn với phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Đồng thời chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 gắn với công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp,... Các phong trào thi đua, cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của nhân dân. Năm 2020, toàn quận đã xây dựng và nhân rộng 179 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 07 mô hình cấp thành phố và 60 mô hình cấp quận và đã có 88 công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quận Ngô Quyền đã xây dựng và nhân rộng trên 500 mô hình “Dân vận khéo”, nhiều mô hình được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng như: giảm nghèo; tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng; xây dựng nếp sống văn minh, chỉnh trang đô thị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận phát động các phong trào thi đua yêu nước, chung tay vì người nghèo, chung tay phòng, chống dịch COVID-19, đã vận động các nguồn lực ủng hộ tương đương trên 5,2 tỷ đồng. Việc tập hợp và huy động nguồn lực vật chất và tinh thần của toàn xã hội đã góp phần giúp cho cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và nhân dân quận đẩy lùi làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ nhất và thứ hai, góp phần vào thành công của Đại hội XXIII Đảng bộ quận và Đại hội XVI Đảng bộ thànhphố.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, cấp ủy cơ sở, sự đồng bộ trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã góp phần vào thành công của Đại hội từ cơ sở đến Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch số 171-KH/QU, ngày 18/7/2019 của Quận ủy Ngô Quyền. Đến ngày 27/5/2020, có 88/88 tổ chức cơ sở đảng (gồm 37 Đảng bộ và 51 chi bộ cơ sở với 11.930 đảng viên) tổ chức xong Đại hội; 03 Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 28/02/2020 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy; chỉ đạo đại hội đại trà hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với tiến độ chung của thành phố. Kết quả bầu cấp uỷ đảm bảo yêu cầu, cơ cấu hợp lý, cơ bản đảm bảo 3 độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển, với tổng số 487 uỷ viên, tỷ lệ nữ đạt 32,2%; cấp ủy viên có trình độ chuyên môn, chính trị tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII diễn ra từ ngày 15-17/7/2020, đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra, Đại hội dân chủ thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử gồm 46 đồng chí (tỷ lệ số dư là 12,2%). Kết quả bầu cử: bầu 01 lần đủ số lượng với 41 đồng chí, đúng với cơ cấu theo đề án nhân sự, tỷ lệ trúng cử cao nhất đạt 99,5%, thấp nhất đạt 95,3%. Cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII đảm bảo tính kế thừa và phát triển, được đổi mới trên 1/3 so với số ủy viên Ban Chấp hành khóa XXII, có đủ 3 độ tuổi với độ tuổi bình quân là 44,3 tuổi (trẻ hơn nhiệm kỳ trước 1,6 tuổi); độ tuổi bình quân Ban Thường Quận ủy 46,8 tuổi (trẻ hơn nhiệm kỳ trước 5,4 tuổi), tỷ lệ nữ 5/11 đồng chí (chiếm 45,5%); độ tuổi bình quân Thường trực Quận ủy 43,7 tuổi (trẻ hơn nhiệm kỳ trước 9 tuổi).

Đồng chí Đào Trọng Đức, TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận!

 

 

Lượt truy cập: 565513
Trực tuyến: ...